Nedir?

İnternette araştırılan bilgileri terimleri bu kategoride bulabilirsiniz.

Kıta Nazım Şekli Kıt’a bir edebiyat terimi olarak genellikle iki veya iki beyitten uzun, matla ve mahlas beyti olmayan bir nazım biçiminin adıdır. Bir başka ifadeyle kıt’alar kasîde ve gazel gibi musarra (iki dizesi de kafiyeli olan beyit) bir beyitle başlamayan ve mahlas kullanılmamış manzumelerdir. Kıt’ada beyitlerin ilk mısra’ları serbest,...
28.02.2023
0
15
Rubai Nazım (Şiir) Şekli Rubai’nin Özellikleri: Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir. Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir. Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır. Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır....
28.02.2023
0
21
Şarkı Nazım (Şiir) Şekli Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için yazılan uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir. Kafiye düzeni; x: değişken aa xa şeklindedir. Türk Edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan milli bir nazım biçimidir. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır. Aruz ölçüsünün her kalıbı ile kullanılır.Dörtlüklerden kurulan...
28.02.2023
0
17
Terkibi Bent Nedir? Terkib-i Bent, bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az 3 en fazla 12 bentten oluşur. Her bent genellikle 6 ila 10 beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda...
28.02.2023
0
45
Terci-i Bent, her bendindeki beyit sayısı genellikle 4 ile 10 arasında olan ve en az üç bendden meydana gelen bir nazım biçimidir. Tercî’-i bendde de terkîb-i bendde olduğu gibi bendlere hâne ya da tercî’-hâne, bendleri birleştiren beyitlere de vâsıta yahut bendiyye denir. Bu terimlerin yerine yalnızca bendin kullanıldığı da görülmektedir....
28.02.2023
0
25
Tuyuğ Nedir? Tuyuğ, edebiyat terimi olarak dört mısralı bir nazım biçiminin adıdır. Eski Türk şiirinin dörtlüklerinden doğmuştur. Tuyuğun Oğuz Türklerinin Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Irak’a yerleşmeleriyle kendi edebiyatlarında kullandıkları dört mısralık halk şiirlerinin bu bölgede aruzla yazılan ve Fehleviyyât denilen bestelenmiş rübâ’îlerden etkilenmesiyle ortaya çıktığını ileri sürenler de vardır. Kafiyelenişi...
28.02.2023
0
30
Murabba Nedir? Murabba, bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/. şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten...
28.02.2023
0
41
Musammat Nedir? Bendlerden Oluşan Nazım Biçimleri: Musammatlar Musammat sözcüğünün asıl anlamı “ipliğe dizilmiş inci”dir. Bendlerden oluşan nazım biçimleri genel bir adlandırma ile “Musammatlar” olarak adlandırılmaktadır. Bend, edebiyat terimi olarak en az üç mısradan oluşan bir nazım biriminin adıdır. Bend kelimesinin “bağ, boğum, rabıta” gibi sözlük anlamları vardır. Divan şiirinde bendlerden...
28.02.2023
0
42
Tahmis Nedir? “Beşleme” anlamında olan tahmis aslında bir muhammestir. Bir gazelin ya da bir kasidenin her beyitinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra’ eklenerek muhammes haline getirmeğe “tahmîs etme” ve ortaya çıkan muhammese de tahmis denir. Tahmîs kafiyeleri şu şekilde gösterilebilir: aaa (aa) bbb (ba) ccc (ca) (Örnek 1)...
28.02.2023
0
12
Dil Göstergeleri ve Özellikleri Dil bilimciler “kelime” yerine “gösterge” terimini kullanmaktadırlar. İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Kedi,elma gibi somut; acıma,sevinç gibi soyut kavramların göstergesi sözcüklerdir. Bir göstergenin hem ses hem kavram yönü vardır. İkisi birbirinden ayrılamaz. Bir göstergenin anlamı, kullanıldığı yere...
28.02.2023
0
16
Sıfat- Fiiller (=Ortaçlar=Partisipler) Sıfat- Fiiller (=Ortaçlar): Fiil kök veya gövdelerine “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinden biri getirilerek oluşturulan sözcüklerdir. Bu ekleri alan bir sözcük sıfat-fiil olduğu gibi, sıfat özelliği de gösterir: Yapılan hatayı düzeltmeliyiz. Yaşlının öpülesi elleri vardı. Görünmez kaza buna derler. Bizi güler yüzle karşıladı. Burada...
28.02.2023
0
20
Portne Nedir? Portre Nedir? Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara “portre” denir. Portrede gözlem esastır. Bu tür yazılar roman, hikâye, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı gibi türlerin içinde yer alabilir. Özellikle roman ve hikâyelerde kahramanlar, yeri geldikçe, gerek dış görünüşleriyle gerekse karakter özellikleriyle okuyucuya tanıtılır. Böylece...
28.02.2023
0
50
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler